Kim jest doradca zawodowy i dlaczego warto skorzystać z jego usług?
21.02.2011

Oto powody, dla których już dziś powinniście umówić się na bezpłatne spotkanie z  doradcą zawodowym jednego z czterech Mobilnych Centrów Informacji Zawodowej w województwie łódzkim : • poznacie siebie i przygotujecie swój Indywidualny Projekt Kariery – opracujecie własną ścieżkę kariery edukacyjnej i/lub zawodowej

 • poznacie świat zawodów  - dzięki pracy z teczkami i filmami o zawodach, przewodnikami po zawodach oraz nowoczesnymi narzędziami multimedialnymi

 • porozmawiacie z doradcą na tematy związane z wyborem szkoły czy poruszania się po rynku pracy

Kim jest doradca zawodowy?


Jak podaje Wikipedia, doradca zawodowy udziela pomocy w wyborze zawodu i kierunku kształcenia w formie grupowych i indywidualnych porad zawodowych uwzględniając możliwości psychofizyczne i sytuację życiową klientów, a także potrzeby rynku pracy oraz możliwości systemu edukacyjnego. Doradca pomaga nie tylko w wyborze zawodu i szkoły, ale także przy zmianie zawodu, wybraniu drugiego kierunku studiów, samozatrudnieniu czy poszukiwaniu pracy. Doradca poprzez współpracę w klientem, zaznajamia go z nowymi sposobami kontaktowania się z pracodawcą, sposobami poszukiwania pracy oraz możliwościami zawodowymi na rynku pracy.

Jedną z grup osób, do których doradcy zawodowi kierują swoje działania są uczniowie i studenci, którzy stoją przed wyborem szkoły średniej, kierunku studiów, przyszłego zawodu.

W województwie łódzkim bardzo ciekawą ofertę doradztwa zawodowego prezentują
Mobilne Centra Informacji Zawodowej OHP. Oferują one młodzieży dostęp do: •  informacji edukacyjno-zawodowych;

 •  multimedialnego programu komputerowego;

 •  informacji o rynku pracy;

 •  treningów, szkoleń, kursów umiejętności;

 •  narzędzi i metod do planowania kariery;

 •  informacji o możliwych ścieżkach kształcenia.

Adresaci
Centra prowadzą usługi poradnictwa zawodowego w szkołach gimnazjalnych i ponadgimazjalnych, w pierwszej kolejności zaś działanie MCIZ obejmie osoby zamieszkałe w małych miastach i gminach na terenach wiejskich i po byłych pegeerach.
Usługi MCIZ są otwarte i dostępne dla całej populacji młodzieży w wieku 15-25 lat:
- uczniów i absolwentów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Metody poradnictwa zawodowego i zasoby informacji


Podstawową metodą pracy doradców zawodowych MCIZ w pracy z młodzieżą w ramach poradnictwa indywidualnego jest rozmowa doradcza, przebiegająca zgodnie ze ściśle określonymi fazami i z wykorzystaniem specyficznych technik.

"Indywidualny Projekt Kariery - Portfolio dla Młodzieży"
W trakcie spotkania z doradcą zawodowym będziecie mieli okazję skorzystać z usługi pomagającej w wyborze drogi zawodowej i planowaniu kariery przy użyciu opracowanego w ramach projektu "Indywidualny Projekt Kariery - Portfolio dla Młodzieży" Europejskiego Funduszu Społecznego zestawu narzędzi i testów. Narzędzie przeznaczone jest dla młodzieży w wieku 15-19 lat (wersja dla uczniów) oraz dla osób poszukujących pracy do 25 lat (wersja dla absolwentów). W ramach pracy z doradcą zawodowym można skorzystać z testów identyfikujących potencjał zawodowy w obszarze:
1.    zainteresowań zawodowych ("Test Zainteresowań dla ucznia/absolwenta")
2.    wartości związanych z pracą ("Test Wartości dla ucznia/absolwenta")
3.    doświadczeń życiowych mających znaczenie dla pracy zawodowej ("Test Doświadczeń Życiowych dla ucznia/absolwenta")
4.    motywacji ("Test Motywacji dla ucznia/absolwenta")
5.    uzdolnień przedsiębiorczych ("Test Uzdolnień Przedsiębiorczych dla ucznia/absolwenta")


Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych
Kolejnym narzędziem, które pomoże Wam określić kierunek dalszej edukacji i wybrać zawód jest Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych.
Test ten przeznaczony jest dla młodzieży w wieku 15-19 lat (wersja dla młodzieży) oraz 19-23 lata (tzw. wersja dla dorosłych). Doradca zawodowy po wypełnieniu przez Was testu określi profil Waszych zainteresowań zawodowych i pomoże dokonać wyborów edukacyjno-zawodowych. Oceny wyników odbywają się w obrębie następujących skal: zainteresowania artystyczne, badawcze, handlowe, komunikacyjne, konwencjonalne, mechaniczne, opiekuńcze, perswazyjne, przedsiębiorcze, realistyczne, społeczne.
Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych to jeden z najlepszych dostępnych obecnie w Polsce testów wspomagających decyzje związane z wyborem szkoły i ukierunkowaniem kariery zawodowej.
W ramach spotkania z doradcą będziecie mieli także dostęp do bardzo bogatego zbioru  informacji: •   o zawodach – charakterystyki zawodów, wymagania psychofizyczne

 •   o możliwościach kształcenia – szkoły i uczelnie wyższe, kursy zawodowe

 •   o rynku pracy – szanse zatrudnienia, zawody przyszłości

Podsumowując, oto powody, dla których już dziś powinniście umówić się na spotkanie z  doradcą zawodowym Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej : • poznacie siebie i przygotujecie swój Indywidualny Projekt Kariery – opracujecie własną ścieżkę kariery edukacyjnej i/lub zawodowej

 • poznacie świat zawodów  - dzięki pracy z teczkami i filmami o zawodach, przewodnikami po zawodach oraz nowoczesnymi narzędziami multimedialnymi

 • porozmawiacie z doradcą na tematy związane z wyborem szkoły czy poruszania się po rynku pracy

Usługi  Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej są bezpłatne - termin spotkania należy umówić telefonicznie, elektronicznie  lub osobiście:

1. MCIZ w Łodzi
 doradcy zawodowi Anna Przewoźniak, Piotr Łoś
 ul. Pomorska 40, 91-408 Łódź
 ul. Pomorska 41, 90-203 Łódź
 tel. (42) 630-33-54
 e-mail: mciz@lodz.ohp.pl

 2. MCIZ w Piotrkowie Trybunalskim
 doradcy zawodowi: Katarzyna Cander, Łukasz Majewski
 ul. Przemysłowa 25, 97-300 Piotrków Trybunalski
 tel. (44) 647-16-93, 696 402 650
 e-mail: mcizpiotrkow@wp.pl 
 
3. MCIZ w Skierniewicach
 doradcy zawodowi: Ilona Paradowska, Krzysztof Baranowski
 ul. Mszczonowska 63, 96-100 Skierniewice
 tel. (46) 833-63-32
 e-mail: ceipmskierniewice@wp.pl

4. MCIZ w Zduńskiej Woli
doradcy zawodowi: Katarzyna Hofman, Magdalena Szewczyk
ul. Srebrna 2a, 98-220 Zduńska Wola
tel. (43) 823-33-21
e-mail: mciz.zdwola@lodz.ohp.pl

Poza indywidualnym spotkaniem, pracownicy Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej, jak sama nazwa wskazuje, są mobilni. Mogą przyjechać do Twojej szkoły, miasta, gminy – zorganizować zajęcia i konsultacje oraz udostępnić posiadane zasoby informacyjne.   
Oto tematy warsztatów, które pracownicy MCIZ mogą przeprowadzić w Twojej szkole dla Ciebie i Twoich kolegów: • Wybór szkoły średniej – mój kierunek kształcenia.

 • Zawody przyszłości.

 • Budowanie ścieżki edukacyjnej i zawodowej.

 • Moje zainteresowania a wybór szkoły średniej.