Zawody przyszłości
21.02.2011

Pod koniec XX wieku Międzyresortowy Zespół Prognozowania Popytu na Pracę opracował listę 100 zawodów przyszłości, których absolwenci nie powinni mieć kłopotów ze znalezieniem pracy i utrzymaniem jej w przyszłości. Jeżeli uznamy, że zarysowane w nim trendy mają faktycznie odbicie na obecnym rynku, warto wziąć je pod uwagę także planując swoją zawodową przyszłość.
Bez względu na to, jaki zawód człowiek będzie wykonywał, istnieje pewien kanon umiejętności, bez których w zasadzie nie można będzie funkcjonować na rynku pracy. Są to: znajomość języka obcego (w szczególności angielskiego),umiejętność obsługi komputera i sprawne poruszanie się w Internecie, prawo jazdy kategorii B.

Uczenie przez całe życie

Osoby, które chcą znaleźć swoje miejsce na rynku pracy oprócz cech wymienionych powyżej muszą się charakteryzować nie tylko gotowością do mobilności zawodowej ale również terytorialnej. Akceptacja uczenia się przez całe życie i umiejętność elastycznego dopasowywania się do potrzeb rynku pracy jest o tyle ważna, że w perspektywie najbliższych kilkudziesięciu lat wskutek zmian na globalnym rynku pracy tylko około 20 – 30% aktywnych zawodowo będzie miało zatrudnienie. W chwili obecnej nie da się wybrać zawodu raz na całe życie. W ciągu okresu aktywności zawodowej zdarza się, iż trzeba zmienić zawód kilkakrotnie: całkowicie lub częściowo. Wymusza to zmieniająca się sytuacja na rynku pracy: postęp technologiczny (tzn. rozwój nowych technologii i zamieranie starych), zmiana profilu produkcyjnego w przedsiębiorstwach, zmiany przepisów prawnych, postępująca globalizacja gospodarki, migracja zarobkowa do innych regionów kraju i poza jego granice powodująca deficyt pracowników wykonujących
określone zawody itd. Praktycznie co kilka – kilkanaście lat zmienia się zapotrzebowanie na konkretne zawody czy grupy zawodowe. Nowe profesje pojawiają się nawet co kilka miesięcy. Dlatego też systematycznie, od początku edukacji każdemu uczniowi a później studentowi musi być wpajana konieczność uczenia się przez całe życie, aby zawsze był przygotowany mentalnie do konieczności przynajmniej jedno- lub wielokrotnego przekwalifikowania. Instytut Polityki Społecznej prognozuje, iż trzeba brać pod uwagę nawet 6 – 7 krotne przekwalifikowanie w ciągu jednego Życia zawodowego. Jednocześnie za potrzebami kreowanymi przez rynek pracy musi iść oferta edukacyjna dostarczana przez szkoły szczebla ponadgimnazjalnego.

Zawody przyszłości

W wyniku analiz przeprowadzonych w Polsce wiadomo, że drastycznie spadnie, w wyniku redukcji zatrudnienia, liczba górników, hutników, pracowników transportu, przemysłu paliwowego, przemysłu przetwórczego, lekkiego, tartacznego itp. Te same prognozy wskazują na rozwój (za 10-15 lat lub wcześniej) zatrudnienia w obszarach do tej pory słabo obsadzonych. Ma na to wpływ rozwój naszego
społeczeństwa w dziedzinach związanych z: badaniami naukowymi, prawem, zdrowiem, oświatą, różnego rodzaju doradztwem, mediami, informacją, itp. „Zawody przyszłości” pojawią się w pewnych określonych branżach, wymienionych poniżej:
1. Informatyka i technologie informacyjne, co spowodowane jest ciągłym
rozwojem technologii informacyjnych, telekomunikacji i Internetu:
• administrator systemów komputerowych,
• specjalista od sieci komputerowych,
• programista,
• grafik komputerowy,
• analityk systemu,
• doradca systemów komputerowych,
• projektant stron internetowych,
• Specjalista ds. gier komputerowych ,w szczególności:
- modelarz 3D - przygotowuje siatki obiektów, które zapełnią trójwymiarowy
świat gry. Są fachowcy od ludzi, zwierząt i potworów, a także samochodów,
budynków i broni.
- Teksturator - tworzy wzory tapet (tzw. tekstury, m.in. korę drzew, tynk na
murze, a takŻe ubrania i twarze), którymi pokrywa się trójwymiarowe modele.
- Animator 3D - ożywia postaci w grze, często przy użyciu techniki motion
capture polegającej na przeniesieniu ruchów Żywego człowieka na
wirtualnego bohatera.
- Specjalista FX - zajmuje się wybuchami, dymem i płomieniami, a także
efektami magicznych zaklęć.
- Programista sztucznej inteligencji - dzięki niemu komputerowi wrogowie
zaskakują swoimi posunięciami, co zwiększa przyjemność z grania.
-Programista narzędziowy - sam proces tworzenia gry wymaga programów
pomocniczych, które są właśnie jego dziełem.

2. Edukacja:
• trener - szkoleniowiec,
• tłumacz (posiadający również inne umiejętności),
• nauczyciel nauczania ponadelementarnego, szczególnie jeśli opracowuje
autorskie programy nauczania,
• specjalista edukacji wspomaganej komputerowo,
• specjalista kształcenia przez Internet, jak: teletutor (opiekun grupy studentów,
uczestników wirtualnej edukacji); specjalista d.s. nowych technologii
dydaktycznych (wspomagający uczestników procesu dydaktycznego); broker
dydaktyczny (edukacyjny), którego zadaniem jest dokonanie wyboru
najbardziej odpowiedniej dla jego klienta oferty edukacyjnej.

3. Ochrona zdrowia i opieka społeczna:
• inżynier kliniczny,
• koordynator (monitorant) badań klinicznych,
• specjalista zdrowia publicznego,
• inspektor farmaceutyczny,
• kontroler jakości świadczeń zdrowotnych,
• inżynier/technik biomedyczny,
• technolog kardiochirurgiczny,
• specjalista ubezpieczeń zdrowotnych,
• pracownik medyczny opieki domowej,
• terapeuta oddechowy,
• lekarz: alergolog, okulista, geriatra, lekarz domowy,
• pielęgniarka,
• finansowy kontroler medyczny,
• zarządca szpitala,
• laborant medyczny, technik medyczny, radiolog,
• specjalista odnowy biologicznej, masażysta, dietetyk, fizjoterapeuta,
• psychoterapeuta,
• opiekun osób starszych,
• pracownik socjalny,
• pracownik usług domowych i gastronomicznych.

4. Ochrona środowiska:
• inspektor ochrony środowiska, inżynier ochrony środowiska, operator ochrony
środowiska, architekt ochrony środowiska,
• strażnik ochrony środowiska,
• edukator ekologiczny,
• ekspert, doradca ekologiczny,
• pielęgniarz drzew,
• analityk stanu środowiska,
• technik instalacji słonecznych.

5. Biotechnologia:
• nanotechnik,
• bioinżynier genetyczny,
• inżynier bioprocesowy
• bioinżynier komórkowy i tkankowy,
• biotechnolog, w szczególności: biotechnolog lipidów, biotechnolog środowiska,
biotechnolog białka, biotechnolog farmaceutyczny i bioinżynier chemiczny,
• specjalista d/s klonowania.

6. Obszar nowoczesnych operacji finansowych:
• pracownik centrum interaktywnej obsługi klienta w handlu,
• pracownik centrum elektronicznej obsługi klientów,
• pracownik scentralizowanych systemów rozliczeniowych,
• projektant pakietów usług finansowych,
• pracownik obsługi zintegrowanych produktów finansowych,
• pracownik obsługi elektronicznych kanałów promocji usług finansowych,
• pracownik ochrony elektronicznych kanałów dystrybucji produktów
finansowych (antyhaker),
• specjalista od telebankingu,
• doradca inwestycyjny, organizator źródeł finansowania przedsięwzięć
gospodarczych,
• kosztorysant,
• bankowy doradca organów samorządów lokalnych,
• taksator: nieruchomości, realnej wartości hipotecznej i ryzyka działalności firm,
klientów w handlu,
• analityk gospodarczy,
• doradca inwestycyjny,
• zarządca funduszu,
• doradca przy tworzeniu nowych firm, doradca franchisingu,
• rzeczoznawca,
• makler ubezpieczeniowy,
• handlowiec zagraniczny,
• handlowiec motoryzacyjny,
• handlowiec on-line.

7. Kultura i rozrywka:
• specjalista nowych generacji technik telewizyjnych,
• specjalista nowych technologii występów estradowych,
• specjalista ds. organizacji i utrzymania parków rozrywki,
• menedżer programów multimedialnych,
• edytor filmu i wideo,
• archiwista dokumentów elektronicznych,
• broker informacji – wyszukujący, przetwarzający i udostępniający na zlecenie
informacje różnego typu,
• specjalista d.s. marketingu sieciowego,
• menedżer kultury i wielokulturowości – jego zadaniem jest przekształcenie
deficytowych ośrodków (muzea, teatry, opery itp. w kwitnące przedsiębiorstwa),
• specjalista d.s. marketingu społecznego,
• animator czasu wolnego,
• redaktor on-line,
• specjalista od przygotowywania przemówień,
• gastronom rozrywkowy – połączenie pierwszorzędnej kuchni z elementami
show,
• menedżer hotelu,
• pilot wycieczek, trener samopoczucia – dopasowujący do potrzeb swoich
klientów ruch, odżywianie i tryb Życia tak, aby osiągnęli właściwy rezultat,
• badacz rynku (rozrywki i czasu wolnego).

8. Pracownicy produkcji i usług:
• kierownik małych i średnich zakładów pracy,
• sprzedawca i demonstrator,
• pracownik usług ochrony,
• pracownik obsługi biurowej,
• robotnik budowlany robót wykończeniowych,
• robotnik budowlany robót stanu surowego,
• sekretarka – asystentka, organizująca pracę przełożonych,
• agent biura pomagającego w prowadzeniu działalności gospodarczej w takich
sferach jak: kadry – płace, księgowość, itp,
• goniec, bagażowy, portier,
• logistyk,
• doradca personalny,
• ekspert ds. public relation,
• menadżer jakości,
• eksplorator dna morskiego.

Powyższe informacje zostały przygotowane na podstawie omówień raportu „Sto zawodów przyszłości”, opracowanego przez Międzyresortowy Zespół Prognozowania Popytu na Pracę. Omówienia te zostały zaczerpnięte z następujących serwisów: www.gazeta.pl, www.jobpilot.pl,
www.kariera.umcs.lublin.pl, www.polityka.pl.


Oprac. na podst. E. Hałubek – Święta.