Termin wydatkowania przyznanych środków stypendialnych
02.08.2013

Szanowni Państwo! Przypominamy, iż zgodnie z § 12 ust. 6 Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów kwotę otrzymaną w ramach stypendium należy wykorzystać w okresie pobierania stypendium na cele edukacyjne. Ponadto, zgodnie z § 6 ust. 4 Umowy stypendialnej stypendysta zobowiązany jest wydatkować pełną kwotę przyznanego stypendium na rok szkolny 2012/2013 (5.400,00zł) do dnia obowiązywania Umowy stypendialnej tj. do dnia 31.08.2013 r.Finalne rozliczenie przyznanych środków stypendialnych następuje poprzez zsumowanie zaakceptowanych wydatków wykazanych w dokumentach rozliczeniowo sprawozdawczych tj. sprawozdaniu śródrocznym i końcowym.
WAŻNE: W przypadku niewydatkowania stypendium w pełnej przyznanej wysokości oraz w okresie, na jaki stypendium przyznano, stypendysta lub w przypadku osoby niepełnoletniej rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest dokonać zwrotu niewydatkowanej kwoty stypendium.