Zapytanie ofertowe - wynajęcie sali wraz z oprawą muzyczną
27.11.2013

Przedmiotem zapytania ofertowego jest wynajem sali (wykładowej/ konferencyjnej/ koncertowej) wraz z oprawą muzyczną na potrzeby zrealizowania spotkania gratulacyjnego dla stypendystów roku szkolnego 2013/2014 przeprowadzanego w związku z realizacją projektu systemowego Łódzki Regionalny Program Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej – II edycja przez Województwo Łódzkie - Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.3. Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych.Więcej informacji dostępnych jest na stronie: http://www.bip.lodzkie.pl/zapytanie