Miesięczna ewidencja godzin i zadań realizowanych w ramach projektów NSRO
25.06.2014

Szanowni Nauczyciele-opiekunowie dydaktyczni

W związku ze zgłaszanymi przez Państwa wątpliwościami dotyczącymi informacji, kto składa Miesięczną ewidencję godzin i zadań realizowanych w ramach projektów NSRO informujemy, iż zgodnie z zapisami § 3 pkt 3 i 4 Umowy zlecenie obowiązek złożenia przedmiotowej ewidencji spoczywa na Nauczycielach, którzy w złożonym podczas podpisywania umów Oświadczeniu wskazali,
iż pracują również w innych projektach (poza ŁRPWMSU-II edycja) i w związku z tym prowadzą ewidencję godzin i zadań realizowanych w ramach projektów.

Przypominamy również, iż Nauczyciele-opiekunowie dydaktyczni, którzy w okresie od 01.03 do 30.06.2014 r. rozpoczęli pracę
na rzecz innych projektów NSRO winni zaktualizować złożone Oświadczenie oraz złożyć Miesięczną ewidencję za cały okres,
w którym pracowali na rzecz ŁRPWMSU-II edycja i innych projektów.

Ważne!
W przypadku nie dotrzymania terminów rozliczeniowo-sprawozdawczych zastosowanie będą miały zapisy
             § 6 Umowy zlecenie
.