Polityka zrównoważonego rozwoju
11.01.2011

 

Zasada zrównoważonego rozwoju ma charakter horyzontalny i w związku z tym będzie uwzględniana przy realizacji celu głównego oraz wszystkich celów strategicznych Programu.
Zasada zrównoważonego rozwoju będzie realizowana poprzez włączenie zagadnień z nią związanych do kształcenia i szkoleń współfinansowanych ze środków EFS.

W szczególności działania realizowane w ramach PO Kapitał Ludzki będą przyczyniały się do:

  • podniesienia świadomości ekologicznej, zarówno wśród młodzieży, osób pracujących
  • bezrobotnych oraz przedsiębiorców
  • zapewnienia małym i średnim przedsiębiorcom doradztwa i innych usług w obszarze ekologii
  • zapewnienia szkoleń dla kadry zarządzającej przedsiębiorstw
  • poprawy stanu środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju
  • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, również na obszarach skażonych ekologicznie i na peryferyjnych obszarach chronionych
  • wzmocnienia kwalifikacji kadr administracji rządowej i samorządowej