Rozwój społeczeństwa informacyjnego
11.01.2011

Zasada ta wdrażana w ramach PO Kapitał Ludzki ma przyczynić się w znaczący sposób do wzmacniania społeczeństwa opartego na wiedzy, poprzez rozwój zasobów ludzkich w drodze doskonalenia kwalifikacji zawodowych i dostosowania umiejętności do potrzeb rynku pracy.

Planowane działania, wspierane przez EFS, umożliwią rozwój odpowiednich kwalifikacji zawodowych, co w połączeniu z dostępem do nowych technologii wpłynie pozytywnie zarówno na sytuację pracowników, jak i pracodawców, stymulując wzrost zatrudnienia.

Sprostanie globalnej konkurencji wymaga upowszechnienia i rozwinięcia zróżnicowanych form kształcenia ustawicznego, w tym kształcenia z wykorzystaniem  Internetu (e-learning). W kontekście rozszerzania dostępu do edukacji i poprawy poziomu wykształcenia społeczeństwa niezwykle istotne jest także włączanie w proces edukacji technologii informacyjnych i komunikacyjnych.


Priorytety rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce: • zapewnienie powszechnego dostępu obywateli do usług telekomunikacyjnych

 • przygotowanie społeczeństwa polskiego do przemian technicznych, społecznych i gospodarczych związanych z tworzeniem się społeczeństwa informacyjnego poprzez edukację informatyczną

 • przygotowanie społeczeństwa do nowych uwarunkowań rynku pracy i nowych metod pracy oraz wykorzystanie zmian w tym zakresie do zwalczania bezrobocia powstałego w wyniku restrukturyzacji przemysłu i rolnictwa

 • dostosowanie regulacji prawnych do wymagań szybkiego postępu technicznego i walka z przestępczością informatyczną, dostosowanie gospodarki narodowej do wymagań globalnej gospodarki elektronicznej poprzez wprowadzenie regulacji dotyczących gospodarki elektronicznej, publicznej i usprawnienie jej działania poprzez szersze zastosowanie teleinformatyki,

 • rozwój nowoczesnych gałęzi przemysłu i wzrost jego innowacyjności w celu poprawy konkurencyjności polskiej gospodarki

 • zapewnienie wsparcia sektora nauki dla gospodarki elektronicznej i społeczeństwa informacyjnego w celu lepszego wykorzystania szans i minimalizacji zagrożeń związanych z rozwojem społeczeństwa informacyjnego

Społeczeństwo informacyjne w PO KL: • wzmocnienie społeczeństwa opartego na wiedzy poprzez rozwój zasobów ludzkich w drodze doskonalenia kwalifikacji zawodowych i dostosowania umiejętności do potrzeb rynku pracy

 • przygotowanie osób bezrobotnych i poszukujących pracy do korzystania z nowoczesnych technologii informatycznych i komunikacyjnych (ICT), w tym Internetu

 • otwarcie się przedsiębiorstw na nowe technologie poprzez poszerzenie wiedzy z zakresu nowych technologii (np. biotechnologie, nowe materiały, informatyka), umiejętności korzystania z  ICT, wiedzy o nowoczesnych formach zarządzania i organizacji

 • rozwój odpowiednich kwalifikacji zawodowych, co w połączeniu z dostępem do nowych technologii wpłynie pozytywnie na sytuację pracowników i pracodawców

 • upowszechnienie i rozwinięcie zróżnicowanych form kształcenia ustawicznego, w tym kształcenia z wykorzystaniem Internetu (e-learning). Włączanie w proces edukacji (na każdym etapie) technologii informatycznych i komunikacyjnych, nauczyciele