Czego powinienem oczekiwać/wymagać od swojego nauczyciela-opiekuna dydaktycznego?
27.08.2013

W ramach pełnienia funkcji opiekuna dydaktycznego Twój nauczyciel zobowiązany jest do:

- pomocy w przygotowaniu przez ucznia IPRE - Wniosku o przyznanie stypendium;

- potwierdzenia danych przedstawionych przez ucznia we Wniosku;

- zatwierdzania do realizacji planu realizacji ścieżki rozwoju edukacyjnego ucznia zawartego we Wniosku;

- monitorowania postępów ucznia;

- pomocy w wykorzystaniu stypendium na cele edukacyjne;

- inspirowania i motywowania stypendysty do podejmowania zadań służących realizacji zaplanowanej ścieżki rozwoju;

- przygotowania i złożenia wraz z uczniem sprawozdań: śródrocznego i końcowego;

- potwierdzenia w sprawozdaniach realizacji zadań określonych przez ucznia we Wniosku.