Kto rozpatruje wnioski o stypendia?
27.08.2013

IPRE (Indywidualne Plany Rozwoju Edukacyjnego) - Wnioski o przyznanie stypendium wraz z załącznikami rozpatruje Komisja ds. oceny wniosków stypendialnych, która jest powoływana uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego. Komisja ocenia wnioski stypendialne
pod względem formalnym i merytorycznym, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Przyznawania i przekazywania stypendiów.

W skład Komisji wchodzi:
- 4 przedstawicieli oddelegowanych przez Kuratorium Oświaty w Łodzi,
- 4 przedstawicieli oddelegowanych z Wojewódzkich Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli z terenu województwa łódzkiego,
- pracownik Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, będący jednocześnie Przewodniczącym Komisji.