Jakie dokumenty poświadczające dochód powinny zostać dołączone do Wniosku IPRE?
27.08.2013

Dokumenty poświadczające uzyskany dochód:

1. Zaświadczenie o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych każdego członka rodziny, wydane przez właściwy Urząd Skarbowy zawierające informacje o:
         -wysokości dochodu,
         -wysokości składek na ubezpieczenia społeczne, 
         -wysokości należnego podatku.

2. Zaświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych

3. Oświadczenie członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu w roku poprzedzającym rok ubiegania się o stypendium, jeżeli członkowie rodziny rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające w szczególności informacje o:
        -wysokości dochodu po odliczeniach należnych składek i podatku,
        -wysokości należnych składek na ubezpieczenia społeczne,
        -wysokości należnych składek na ubezpieczenia zdrowotne,
        -wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego.

4. Oświadczenia członków rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych uzyskanego w roku poprzedzającym rok ubiegania się o stypendium.

5. Zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni za rok poprzedzający rok ubiegania się o przyznanie stypendium.

6. Umowę dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego
w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.

7. Umowę zawartą w formie aktu notarialnego w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną.

8. Odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem.

9. Przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu
lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny.