Jakie dokumenty należy przygotować aplikując o stypendium?
27.08.2013

Kompletny wniosek o przyznanie stypendium w ramach ŁRPWMSU – II edycja składa się z następujących elementów:

IPRE (Indywidualny Plan Rozwoju Edukacyjnego ucznia) - Wniosek o przyznanie stypendium – Dokument ten uwzględnia osiągnięcia i planowaną ścieżkę rozwoju ucznia, opracowywany jest wspólnie przez nauczyciela-opiekuna dydaktycznego i ucznia,
a w przypadku ucznia niepełnoletniego także z udziałem jego rodziców/opiekunów prawnych

Załączniki do IPRE – Wniosku o przyznanie stypendium:

1. Oświadczenie członka rodziny ucznia rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o wysokości dochodu uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku. Wzór Oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do Wniosku.
2. Oświadczenie członka rodziny ucznia o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku. Wzór Oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do Wniosku.
3. Korekta dochodu rodziny uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku o dochód utracony/uzyskany w roku złożenia wniosku, wraz z dokumentami określającymi datę zaistnienia sytuacji oraz wysokość utraconego/uzyskanego dochodu. Wzór Korekty stanowi załącznik nr 3 do Wniosku.
4. Oświadczenie o liczbie członków rodziny ucznia ubiegającego się o stypendium. Wzór Oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do Wniosku

Inne załączniki:

1. Poświadczenie o zameldowaniu wydane przez właściwy urząd miasta lub urząd gminy - w przypadku, gdy uczeń uczęszcza do szkoły poza obszarem województwa łódzkiego.
2. Orzeczenie o niepełnosprawności stypendysty, w przypadku uczniów niepełnosprawnych.
3. Orzeczenie o niepełnosprawności (umiarkowanym lub znacznym) w przypadku gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne.
4. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny ucznia w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e ustawy z dn. 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (oryginał)  – zaświadczenie winno zawierać informację o wysokości dochodu, podatku należnym i składkach na ubezpieczenie społeczne odliczone od dochodu.
5. Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zawierające informację o wysokości odprowadzonych składek
na ubezpieczenie zdrowotne członków rodziny ucznia w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku
6. Zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni, w przypadku, gdy członek rodziny posiada/utrzymuje się z gospodarstwa rolnego (oryginał).  
7. Dokumenty potwierdzające sytuację materialną ucznia ubiegającego się o stypendium (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne - Dz.U. Nr298, poz. 1769 z późn. zm.), np.:  
• kopia odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopia odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej lub kopia odpisu zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem;
• przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów oraz zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku, ugodzie sądowej lub ugodzie przed mediatorem;
• oświadczenie o wysokości otrzymanych alimentów oraz zaświadczenie komornika o wysokości wyegzekwowanych alimentów, gdy jest prowadzona egzekucja komornicza, w przypadku uzyskania alimentów wyższych niż zasądzone w wyroku, ugodzie sądowej lub ugodzie przed mediatorem;  
• przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny;  
• umowa dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę,
na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego
w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących
z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej;
 umowa zawarta w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną;
• kopia aktów zgonu rodziców.
8. Świadectwo
• ukończenia szkoły podstawowej (w przypadku uczniów gimnazjum)
• ukończenia szkoły gimnazjalnej (w przypadku uczniów szkoły ponadgimnazjalnej)
• promocyjne (ukończenia klasy szkoły gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej z roku, w którym uczeń stara się o stypendium w ramach ŁRPWMSU)

Formularze wypełniane są przez ucznia bądź w przypadku ucznia niepełnoletniego przez jego rodzica/opiekuna prawnego. Formularze załączników do IPRE są  dostępne w dokumentach do pobrania.