Kto może się ubiegać o stypendium w ramach „Łódzkiego Regionalnego Programu Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej – II edycja”?
27.08.2013

Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

1) rozpoczynają lub kontynuują naukę w gimnazjach lub szkołach ponadgimnazjalnych, o których mowa w § 3 pkt 8 Regulaminu;
2) posiadają miejsce zameldowania na terenie województwa łódzkiego lub siedziba szkoły znajduje się na terenie województwa łódzkiego;
3) pochodzą z rodzin niezamożnych, w których dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza dwukrotności kwoty uprawniającej do uzyskania świadczeń rodzinnych określonej w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.);
4) uzyskali średnią ocen ze wszystkich przedmiotów obliczoną na podstawie świadectwa ukończenia klasy w roku szkolnym 2012/2013 na poziomie nie niższym niż 4,00.