Łódzki Regionalny Program Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej - II edycja
27.08.2013

                                                      Gimnazjaliści i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych!
jeżeli:

- wykazujecie duże zdolności w kierunku nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych,
- rozpoczynacie lub kontynuujecie naukę w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych,
- posiadacie miejsce zamieszkania na terenie województwa łódzkiego lub siedziba szkoły, do której uczęszczacie znajduje się na terenie województwa łódzkiego,
- miesięczny dochód Waszej rodziny w przeliczeniu na osobę, uzyskany w roku poprzednim nie przekracza dwukrotności kwoty uprawniającej do uzyskania świadczeń rodzinnych,
- uzyskaliście średnią ocen ze wszystkich przedmiotów obliczoną na podstawie świadectwa ukończenia klasy w roku szkolnym 2012/2013 na poziomie nie niższym niż 4,00.

... zapraszamy Was do ubiegania się o stypendium w ramach Łódzkiego Regionalnego Programu Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej - II edycja.

Program stypendialny realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.3. Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

Projekt realizowany przez Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego rozpoczął się we wrześniu 2009 r., a planowany termin jego zakończenia to wrzesień 2014 r. W I i II podedycji programu wyłoniono po 300 uczniów, którym przyznawane było stypendium na okres 1 roku. Ze względu na duże zainteresowanie projektem w III i IV podedycji zwiększona została liczba stypendystów do 400 osób. W roku szkolnym 2013/2014 natomiast stypendium przyznane zostanie aż 550 uczniom (500 uczniom aplikującym o stypendium po raz pierwszy oraz 50 uczniom, którzy w poprzednich podedycjach projektu zostali objęci wsparciem stypendialnym).

Celem głównym projektu jest stworzenie warunków sprzyjających rozwijaniu umiejętności i kompetencji własnych szczególnie uzdolnionym uczniom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazialnym z województwa łódzkiego.

W trakcie otrzymywania stypendium uczeń znajduje się pod opieką dydaktyczną nauczyciela-opiekuna, którego zadaniem jest inspirowanie i motywowanie stypendysty do podejmowania zadań służących realizacji zaplanowanej ścieżki rozwoju edukacyjnego.

Korzyści dla stypendysty płynące z uczestnictwa w projekcie to przede wszystkim:
- stworzenie możliwości dostępu do nowoczesnych pomocy dydaktycznych,
- przełamywanie barier materialnych w rozwoju edukacyjnym,
- podniesienie poziomu samooceny,
- wzrost motywacji do nauki.

Dodatkowych informacji o programie udzielają pracownicy Wydziału Funduszy Departamentu Kultury i Edukacji:
nr tel. 42/291-97-19; 42/ 291-97-20, e-mail: dkie.stypendia@gmail.com.                                      

                                                                           Zapraszamy do udziału w projekcie! 
                                                                         Nabór wniosków: 16-30 września 2013 r.