Polityki horyzontalne

Polityki horyzontalne

Wspólnotowa strategia trwałego rozwoju opiera się na założeniu, że we wszystkich sferach polityki należy łącznie rozważać jej skutki gospodarcze, społeczne i dotyczące środowiska naturalnego. Polityki horyzontalne Unii Europejskiej propagują ten cel w swoich założeniach.

Polityka równości szans

Polityka innowacyjności

Rozwój społeczeństwa informacyjnego

Polityka zrównoważonego rozwoju